Hőszolgáltató

Hajdúböszörményi

Szerződésszegés

Szerződésszegés és következményei


Szerződésszegés a távhőszolgáltató részéről

A szolgáltatói szerződésszegő magatartás és annak jogkövetkezményei, a Tszt. 49§ 51§, valamint a hatályos 16/2003 (IV.30.) Kgy. rendelet alapján az alábbiak:

- A távhőszolgáltatást a közüzemi szerződés szerinti időpontban nem kezdi meg- ködbérfizetés.

- A távhőt nem a közüzemi szerződésben meghatározott, illetve nem a tőle elvárható módon szolgáltatja- ködbérfizetés.

- A távhő, felhasználó részére történő szolgáltatását nem hitelesített mérőeszköz használatával végzi- ködbérfizetés.


- A távhőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti szüneteltetésről, a felhasználót az üzletszabályzatban vagy szerződésben előírt módon és időben nem       értesíti- ködbérfizetés.

- Felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik, vagy azt a Tszt. 40.-41. §-ban foglaltakon túlmenően szünetelteti, vagy korlátozza- arányos díjfizetés.

- A távhőszolgáltatás felfüggesztése esetén, a felhasználónak a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a távhőszolgáltatást nem kezdi meg- ködbérfizetés.


A kötbér és díj visszafizetési kötelezettség a szolgáltatót csak akkor terheli, ha a szerződésszegés a távhőszolgáltató felróható magatartásának következménye. A távhőszolgáltató és a felhasználó, a kötbérrel nem fedezett kárt köteles a másik félnek megtéríteni.

Szezrződésszegés a fogyasztó részéről

A felhasználó/fogyasztó részéről a szerződésszegésnek minősülő esetek, valamint az alkalmazható jogkövetkezmények a Tszt. 49§-51§, valamint a hatályos 16/2003.(IV.30.) Kgy. rendelet alapján az alábbiak:

- Szerződésben meghatározott hőteljesítményt túllépi - pótdíjbefizetés.

- Távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetve más felhasználó, vagy díjfizető távhővételezését zavarja, vagy veszélyezteti - felfüggesztés vagy szerződés felmondás.

- Mérőeszközt, vagy mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet szándékosan, vagy vétkes gondatlansággal megrongálja, vagy eltávolítja –amennyiben a mérőeszköz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a felhasználó állandó bejutása, illetve felügyelete biztosított –ezek sérülését, illetve hiányát a távhőszolgáltatónak nem jelenti be - pótdíj és / vagy felfüggesztés

- Mérőeszköz befolyásolásával, vagy megkerülésével –ide értve a mérőeszköz vagy annak hitelességét tanúsító jel megrongálását, és eltávolítását is-távhőt vételez - pótdíj és / vagy felfüggesztés.

- Távhődíját nem, vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg - kamatterhelés és felfüggesztés/ 60 napot meghaladóan szerződés felmondás.

- A korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget - pótdíj.

- A távhő vételezést nem az előírásoknak megfelelő feltételekkel szünteti meg - pótdíj és / vagy szerződés felmondás.

A szerződés nélküli vételezés a távhőenergia szabálytalan vételezésének minősül.A távhőszolgáltató a felhasználót a távhőszolgáltatásból felfüggesztheti (kikapcsolhatja), és a vele kötött közüzemi szerződést felmondhatja.

 

Lakossági hibabejelentés

06 (52) 219 - 419

hibabejelentes@hbholding.hu