Szerződés, ÁSZF

Szerződés, Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

I. Szerződéstervezet készítése, szerződéskötés, és feltételei

A Ptk. a távhőenergia szolgáltatója és felhasználója/fogyasztója közötti jogviszonyt, közüzemi viszonynak minősíti. A távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint, a távhőenergia szolgáltatásra a távhőszolgáltatót közüzemi szerződéskötési kötelezettség terheli.

A távhőszolgáltató és a felhasználó/fogyasztó közötti közüzemi szerződés - a jogszabályokban és jelen üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel - a szolgáltatás igénybevételével is létrejön.

Abban az esetben, ha a felhasználó/fogyasztó a szolgáltatói tájékoztatásban foglaltakat nem teljesítette, a szolgáltató nem köteles a szerződés megkötésére.

Amennyiben a felhasználó/fogyasztó az igénybejelentésre adott szolgáltatói tájékoztatóban foglaltakat teljesítette, vagy a határozott időtartamú közüzemi szerződése megszűnik, írásban kezdeményezheti a közüzemi szerződéstervezet elkészítését.

A szolgáltató a szerződéskötés kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles szerződési ajánlatát (szerződéstervezetet) elkészíteni, és a másik szerződő fél részére átadni, vagy elküldeni. Ha a szerződéstervezetet kérő személy, annak elkészítéséhez szükséges adatokat, iratokat, a feltételek teljesítésére vonatkozó igazolást nem bocsátotta a szolgáltató rendelkezésére, hiánypótlási igényéről a szolgáltató 15 napon belül köteles a másik felet értesíteni. Ebben az esetben az ajánlattételre előírt határidő a hiánypótlás teljesítésével kezdődik.

Ha a felhasználó/fogyasztó a szolgáltató szerződéstervezetét nem fogadja el, úgy ez esetben a szolgáltató az eltérő álláspontok egyeztetését 15 napon belül kezdeményezni köteles. A szerződés - az egyeztető tárgyalások eredményeként - közös megegyezéssel történő aláírásakor lép hatályba.

Megszűnik a szolgáltató ajánlati kötelezettsége, ha a jogosult felhasználói/fogyasztói igénnyel jelentkező, a szerződéstervezetet 30 napon belül aláírva nem küldi vissza, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik.

A díjfizetők személyében bekövetkező változások nem érintik a felhasználó/fogyasztó és a szolgáltató között létrejött közüzemi szerződés érvényességét. A díjfizető a változás időpontjától jogosult a közüzemi szerződésben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételére, és ugyanezen időponttól köteles a távhőszolgáltatás díjainak megfizetésére.

A „Hőszolgáltatási Szerződés” megkötésére, a mérés megkezdésekor automatikusan sor kerül a szerződéstervezet közös képviselőnek történő kiküldésével.

A távhőszolgáltató nem köteles a közüzemi szerződés megkötésére,

1.) ha, a fogyasztó a szolgáltató tájékoztatójában foglaltakat nem teljesítette;

2.) ha, más fogyasztó távhővételezését, illetőleg a távhőszolgáltató üzemét veszélyezteti.

A távhőszolgáltató köteles megtagadni a szerződés megkötését, ha a fogyasztó által létesített fogyasztói berendezés az életet, az egészséget, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti.

II. Közüzemi szerződés típusai

Hőszolgáltatási Szerződés

( A fűtés szolgáltatás mérés alapján történő elszámolásához )

VI.2.1/a. közületi

VI.2.1/b. lakossági

Megállapodás használati melegvíz mérés alapján történ igénybevételre

VI.2.2/a. közületi

VI.2.2/b. lakossági

III. Közüzemi szerződés tartalmi követelményei

Hőszolgáltatási Szerződés

a.) a szerződés bevezetőjében kerülnek rögzítésre a szerződő felek adatai (lakossági felhasználók esetében: név, lakcím, közületi felhasználók/fogyasztók esetében: adószám, cégjegyzékszám, bankszámlát vezető pénzintézet, bankszámlaszám, székhely),

b.) vételezéssel kapcsolatos műszaki paraméterek,

c.) üzemviteli megállapodás, mérő tulajdonosának meghatározása,

d.) karbantartás,

e.) új felhasználó/fogyasztó rendszerre való csatlakozásának feltételei,

f.) a szolgáltatott, illetve vételezett hőmennyiség meghatározása,

g.) a szolgáltatás aktuális egységára, a fizetés-és az elszámolás módja,

h.) a szolgáltatás szüneteltetésének módja és feltételei,

i.) szerződésszegés,

j.) kártérítés-, bírság megállapításának módja,

k.) szerződés hatálya,

l.) felmondási feltételek,

m.) jogvita rendezése.

Megállapodás használati melegvíz mérés alapján történő igénybevételre

a.) megállapodás érvénybelépésének időpontjában hatályos-, tárgyra vonatkozó rendelet(ek) száma

b.) szolgáltatást igényvevő adatai,

c.) mérőeszközök tulajdonjoga, előírás szerinti beépítését és hitelességének érvényessége szabályozása,

d.) igénybevett szolgáltatás számlázási rendje,

e.) elszámolási időszakok rögzítése,

f.) mérőállás leolvasásának módja,

g.) Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. ellenőrzési lehetőségeinek biztosítása a fogyasztói helyen,

h.) mérőeszköz meghibásodás, újrahitelesítés szükséges ki-, illetve beszerelésének rendje,felhasználói/fogyasztói mulasztásokból, rongálásból adódóan alkalmazható szankciók,fizetés módja és feltételei.

i.) felhasználó/fogyasztó változás bejelentési kötelezettsége,mérőberendezés adatai,j.Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. plombájának száma,

j.) szerződésszegés és következményei,

k.) jogok és kötelezettségek,egységára (szerződéskötés időpontjában érvényes), fizetés módja és feltételei.

IV. Közüzemi szerződés időbeli hatálya

Hőszolgáltatási Szerződés

A szerződés aláírásának időpontjától hatályos, és a teljes elszámolási időszakra, azaz 6 hónapra vonatkozik. Hatálya automatikusan a következő elszámolási időszakra meghosszabbodik, ha egyik szerződő fél sem kezdeményez módosítást. Szerződő felek a módosítási szándékukat a szerződés lejárta előtt minimum 30 nappal kötelesek írásban bejelenteni.

Megállapodás (használati melegvíz felhasználók/fogyasztók)

A megállapodás aláírását követő hónap 1. napjától hatályos. Amennyiben használati melegvízmérő óra cseréje történik, úgy a megállapodás a csere napjától kezdve hatályos.

V. Szerződésmódosítás kezdeményezése

A módosítását a szolgáltató abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben a szolgáltatás paraméterei változnak. A felhasználó/fogyasztó, a tulajdonosi közösség 100%-os írásbeli nyilatkozata alapján kezdeményezheti.

VI. Közüzemi szerződés felmondása

Hőszolgáltatási Szerződés esetében bármelyik fél 30 napos felmondási idő betartása mellett kezdeményezheti a szerződés felbontását.

Amennyiben a felhasználó/fogyasztó kívánja a szerződést felmondani, a távhő igénybevételét kívánja megszüntetni

1.) úgy a közüzemi szerződést felmondó nyilatkozatot el kell küldeni a szolgáltatónak, amelyben nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a távhőszolgáltatási rendszerből történő kiválás nem okoz kárt más számára, és nem korlátozza mások tulajdonosi-, használói-, bérlői jogait, valamint viselnie kell azon költségeket, amelyek a fogyasztói berendezéseknek a felmondás következtében szükséges műszaki átalakításával merülnek fel;

2.) a felmondó nyilatkozathoz csatolni kell az azonos mérőberendezéshez tartozó fogyasztói közösség valamennyi tulajdonostársának – a kiválásműszaki és költségviselési következményeire történő tájékoztatás alapján – megalapozott és hiteles hozzájáruló nyilatkozatát;

3.) az épületrészben, a távhőellátással azonos komfortfokozatú hőellátást köteles megvalósítani, amely az épület távhőellátását biztosító fogyasztói berendezéstől függetlenül üzemeltethető;

4.) a szerződés felmondása nem ütközhet egyéb jogszabályba, illetve műszaki előírásba valamint közös tulajdon esetén a tulajdonostársak döntésébe, és a felmondást a meglévő távhőszolgáltatási rendszer műszaki megoldása lehetővé teszi;

5.) a felhasználó/fogyasztó köteles a szolgáltató bejutását a lakásába-, helyiségébe a későbbiekben is ellenőrzés céljából biztosítani;

6.) a távhőszolgáltató a fent kifejtett feltételek szerint benyújtott közüzemi szerződést felmondó jognyilatkozatot köteles tudomásul venni, és a fogyasztóval egyeztetett időpontban a kiválás elvégzéséhez szükséges műszaki munkáról intézkedni.

A szolgáltató, a szerződést abban az esetben mondhatja fel, ha fogyasztó a távhő díját nem, vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg, illetve ha fogyasztó szabálytalanul vételez, valamint akkor, ha tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló felhasználó/fogyasztó a távhő vételezését a fogyasztási helyen megszüntette. Ebben az esetben a közüzemi szerződés felmondása miatt az épületben, épületrészben bekövetkező kár a felhasználót terheli.

Használati melegvíz vételezési megállapodás

a.) felhasználó/fogyasztó által bármikor, 30 napos határidővel felmondható.

b.) szolgáltató a megállapodást abban az esetben mondhatja fel, ha a fogyasztó nem, vagy nem a megállapodásban meghatározott időben fizeti meg a használati melegvíz díját, továbbá szabálytalan vételezés esetén

A szerződés felmondását írásban kell közölni mind a felhasználóval, mind a szolgáltatóval.