Hőszolgáltató

Hajdúböszörményi

Igénybejelentés, tájékoztatás

Igénybejelentés, tájékoztatás, hálózatra kapcsolás

 

I. Igénybejelentés, tájékoztatás szabályai

Távhőenergiát vételezni kívánó új, vagy többletteljesítményt igénylő, meglévő felhasználási hely tulajdonosa a szolgáltató Diszpécserszolgálatán előzetesen tájékozódhat telefonon, szóban, vagy írásban. A szolgáltató a megkeresésnek megfelelő módon köteles eleget tenni ezen kötelezettségének, és a kért felvilágosítást, tanácsot megadni a felhasználó részére.

A távhőszolgáltatásra, illetőleg a többletteljesítményre vonatkozó felhasználói igényt az érdekeltnek, a szolgáltató felé be kell jelentenie. A bejelentés kizárólag írásban történhet.

Az igénybejelentésre a szolgáltató köteles 30 napon belül, az igény kielégítésének előzetes feltételeiről tájékoztatást adni. A tájékoztatásának tartalmaznia kell –a szolgáltató birtokában lévő adatok alapján –a szükséges műszaki-gazdasági követelményeket, az egyes engedélyek-, hozzájárulások szükségességét és az eljárás módját, továbbá

a) az igényelt távhőenergiát a szolgáltató, a hálózatának mely részéről tudja szolgáltatni, valamint a bekapcsolás, illetve a szolgáltatás műszakilag indokolt, és jogszabályban előírt pénzügyi feltételeit,

b) a mérőberendezés ajánlott elhelyezési módját, annak műszaki adatait, valamint a szükséges engedélyek felsorolását,

c) a választható árszabást,

d) az ajánlott fizetési módot,

e) az esetlegesen felmerülő csatlakozási díj összegét,

f) azt az időpontot, amitől kezdődően a közölt feltételek teljesítése esetén a távhőszolgáltatás megkezdődhet,

g) azt az időtartamot, ameddig a szolgáltató a tájékoztatásában-, ajánlatában foglaltakhoz kötve van.

Az igénylő a tájékoztatás érvényességi idején belül írásban közölheti a szolgáltatóval módosítási igényeit, illetve nyilatkozhat a tájékoztatóban, ajánlatban közöltek elfogadásáról, és a szolgáltató által elvégzendő létesítési munkák megrendeléséről. A felhasználó elfogadó nyilatkozata után 30 napon belül, a szolgáltató a szerződést elkészíti és a felhasználó részére aláírás céljából megküldi.

Ha a felhasználói berendezés létesítéséhez valamely engedély, vagy idegen ingatlan igénybevétele szükséges, úgy ezen engedélyeket az igénybejelentő köteles megszerezni.

Amennyiben a felhasználó a tájékoztatóban foglaltakat teljesítette, illetve a kiviteli tervezést megkezdte, vagy arra megbízást adott, kezdeményezheti a szolgáltatónál a közüzemi szerződéstervezet elkészítését, melyet a szolgáltató 30 napon belül köteles felhasználó részére megküldeni.Távhővel ellátott épület tekintetében új, vagy többletteljesítmény igénylése esetén, az épületenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás felhasználójaként, csak az épület tulajdonosa, illetőleg a felhasználói közösség, egyedi mérés esetén a helyiség használója nevezhető meg a közüzemi szerződésben.

Amennyiben a felhasználó a szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges adatokat, iratokat, a feltételek teljesítésére vonatkozó igazolásokat nem bocsátotta a szolgáltató rendelkezésére, úgy a hiánypótlási igényéről a szolgáltató 15 napon belül köteles a másik felet tájékoztatni.

Az igénybejelentésnek -felhasználói csoportok szerint -az alábbiakat kell tartalmaznia:

Lakossági fogyasztó esetén:

a) igénylő azonosításához szükséges adatok (név, cím, jogcím, születési hely,születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma),

b) felhasználási hely adatai (cím, rendeltetés, fűtött légtérfogat),

c) pénzintézet megnevezése, pénzintézeti jelzőszám (átutalással történő fizetés esetén),

d) igénybejelentés célja,

e) felhasználási helyre igényelt felhasználási csúcshőigény, használati melegvízkészítési csúcshőigény, technológiai célú csúcshőigény, és az ezt összegző összes csúcshőigény mértéke,

f) egyéb műszaki adatok,

g) üzembe helyezés igényelt időpontja.

 

Egyéb fogyasztó esetén:

a) igénylő neve, címe, jogcíme,

b) statisztikai azonosító szám, cégjegyzék-, adószáma,

c) hőenergiát használni kívánó létesítménye neve, címe, megnevezése,

d) igényelt teljesítmény, és igénybevételének kezdeti időpontja,

e) üzembiztonsági igények,

f) pénzintézet megnevezése, pénzintézeti jelzőszám,

g) igénybejelentés célja,

h) felhasználási helyre igényelt felhasználási csúcshőigény, használati melegvízkészítési csúcshőigény, technológiai célú csúcshőigény, és az ezt összegző összes csúcshőigény mértéke,

i) egyéb műszaki adatok,

j) üzembehelyezés igényelt időpontja.

Amennyiben a fogyasztói berendezés tervezését nem a szolgáltató végzi, a tervező kérésére a szolgáltató köteles díjmentesen adatokat szolgáltatni.

Csatlakozási díj (pénzügyi feltételek)

Az új, vagy növekvő távhőigényt bejelentő fogyasztási hely tulajdonosának az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, csatlakozási díjat nem kell fizetni a szolgáltató részére.

 

II. Csatlakozási berendezés létesítése (hálózatra kapcsolás-, és műszaki feltételei)

1) Új fogyasztói berendezés létesítése-, csatlakozása, illetve a meglévő átalakítása engedélyköteles, a kiviteli terveket a fogyasztási hely tulajdonosának kötelessége elkészíttetni, és a kész tervet engedélyeztetni köteles a szolgáltatóval.

2) A lakóépületek és a vegyes célra használt épületek fogyasztói hőközpontjainak kiviteli tervét, a szolgáltató köteles díjmenetesen felülvizsgálni.

3) A hőközpontok üzembe helyezési eljárásához a szolgáltatót meg kell hívni, abban a szolgáltató közreműködni köteles. A közreműködésért díj nem számítható fel.

4) Az elkészült fogyasztói berendezést a szolgáltatói berendezéssel, csak a távhőszolgáltató kapcsolhatja össze.

5) A fogyasztói hőközpontot és a hőfogadó állomást, valamint az összekötő vezetéket magában foglaló helyiség, épületrész használatáért a tulajdonos a távhőszolgáltatótól térítésre nem tarthat igényt (Tszt. 56.§. (2) bek.).

Lakossági hibabejelentés

06 (52) 219 - 419

hibabejelentes@hbholding.hu