Hőszolgáltató

Hajdúböszörményi

Fogalmi meghatározás

Alapdíj:
a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének fenntartásáért fizetendő éves díj;

Alhőmennyiségmérő:
a távhővel ellátott épület fogyasztói hőközpontjában, vagy hőfogadó állomásán elhelyezett hőfogyasztásmérő után, a felhasználó által, saját költségén felszerelt hőfogyasztásmérő, mely a fogyasztási hely valamely részének fogyasztását méri;

Csatlakozási pont:
a szolgáltatói és a fogyasztói berendezés határán, találkozási pontján beépített elzáró szerelvénynek a felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a fogyasztási helyet magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa;

Díjfizető:
épületrészenkénti díjmegosztás esetén, az épületrésznek a közüzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, vagy a Tszt.-ben meghatározott esetekben az épület-, építmény-vagy épületrész bérlője, használója;

Egyéb (közületi) fogyasztó/felhasználó:
a lakossági felhasználó/fogyasztó meghatározásánál nem említett önálló épület, építmény tulajdonosa, tulajdonosainak közössége;

Épületrész:
a távhővel, vagy használati meleg vízzel ellátott épületnek, építménynek, ingatlannak funkcionálisan önálló, külön vagy közös tulajdonban lévő része (lakás, üzlethelyiség, lépcsőház, stb.);

Fogyasztási/felhasználási hely:
a felhasználó tulajdonában lévő, a közüzemi szerződés tárgyát képező olyan épület, építmény,épületrész, amelynek távhő-, valamint használati meleg víz fogyasztása önállóan mérhető;

Fogyasztó/felhasználó:
a távhővel, és/vagy használati meleg vízzel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő, és/vagy használati meleg víz mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozó közüzemi szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége (tulajdonostársak). Abban az esetben, ha a távhő-, és/vagy a használati meleg víz felhasználás a több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében mérhető, a fogyasztó/felhasználó az egyes épületrészek tulajdonosa is lehet. A felhasználó lehet lakossági vagy egyéb felhasználó;

Fogyasztói berendezés:
a fogyasztói hőközpont, a hőfogadó állomás, a fogyasztói vezetékhálózat, a hőleadó készülékek, a hőhasznosító és keringtető berendezések, a tágulási tartály és a felhasználó által felszerelt fűtési és használati melegvíz-mérők, költségmegosztók;

Fogyasztói vezetékhálózat:
az a csővezetékrendszer, amely a hőnek hőhordozó közeg által, a csatlakozási ponttól a felhasználói berendezésekhez való továbbítását szolgálja;

Fogyasztói hőközpont:
egy épület vagy építmény hőellátása céljából, a hőhordozó közeg fogadására-, átalakítására-, mennyiségének szabályozására-, mérésére szolgáló technológiai berendezés;

Főelosztó berendezés:
a központi hőenergia fejlesztőben termelt hőenergia szállítását és szétosztását biztosító berendezés, mely a termelői hőközpont része;

Fő hőmennyiségmérő:
az ellátott épület hőközpontjában, vagy hőfogadó állomásán, a hőátadó egységben elhelyezett, az épület, fogyasztási hely teljes hőfelhasználását mérő hőmennyiségmérő;

Fűtött légtérfogat (lm3):
a fűtött helyiség alapterületének és átlagos magasságának szorzata. Alapterületként kell figyelembe venni a belső falsíkok közötti, valamint a beépített szekrények által elfoglalt területet. Nem vehető figyelembe a falsíkokból kiugró falpillérek által elfoglalt területek, ha azok mértéke 0,5 m2–nél kisebb, továbbá az éléskamra (kamraszekrény), a helyiségeknek a közművezeték védőburkolatai mögötti része. Önálló épületben lévő egyéb fogyasztók esetében a hőszolgáltatásba kapcsolt épület teljes fűtött légtérfogatát kell figyelembe venni;

GJ (gigajoul):
az energia (hőmennyiség) mértékegysége;

Használati melegvíz (rövidítése: HMV):
melegvíz-előállító berendezésekben, legalább 40 Celsius fokra felmelegített ivóvíz;

Hőfogadó állomás:
egy épület, vagy építmény távhőellátása céljából, a hőhordozó közeg fogadására, továbbítására szolgáló technológiai berendezés, ahol a fogyasztók részére átadott távhő mennyiség mérése, mennyiségi szabályozása is történhet;

Hőközpont:
a hőhordozó közeg kiadására, elosztására, átalakítására, mennyiségének szabályozására, illetőleg a távhő átadásra szolgáló technológiai berendezés. A hőközpont lehet termelői hőközpont, szolgáltatói hőközpont és felhasználói hőközpont;

Költségmegosztó:
arányosító berendezés, melynek segítségével –a lakóközösség és a szolgáltató között létrejött egyedi szerződés alapján –a társasház teljes hőfelhasználása, a lakások tényleges hőfelhasználására osztható;

Lakossági felhasználó/ fogyasztó:
a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, bérlője, használója;

Szabálytalan vételezés:
a távhő felhasználásáról szóló közüzemi szerződés nélküli távhőfogyasztás, vagy a távhőnek szerződésszegő módon történő vételezése;

Szolgáltatói berendezés:
a távhőtermelői létesítmény, a távhővezeték-hálózat, a szolgáltatói hőközpont, az elszámolás alapjául szolgáló, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz, a hőközpont primer oldali főelzárói és mennyiségszabályozói;

Szolgáltatói hőközpont:
több épület vagy építmény távhővezeték-hálózat útján történő hőellátása céljából, az ellátandó épületeken vagy építményeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezett, a hőhordozó közeg fogadására, átalakítására, mennyiségének szabályozására, mérésére szolgáló technológiai berendezés. A szolgáltatói hőközpontokkal azonos módon kell kezelni azokat a kazánházakat, melyekből –hőközpont beiktatása nélkül –közvetlenül történik a fogyasztók hőellátása;

Távhő:
az a hőenergia, amelyet a távhőtermelő létesítményből, hőhordozó közeg (pl.: gőz, melegített víz, stb.) alkalmazásával, távhővezeték-hálózaton keresztül, üzletszerű tevékenység keretében a fogyasztási helyre eljuttatnak;

Távhőszolgáltatás:
az a közüzemi szolgáltatás, amely a fogyasztónak a távhőtermelő létesítményből távhővezeték-hálózaton keresztül, az engedélyes által végzett, üzletszerű tevékenység keretében történő hőellátásával fűtési, illetve egyéb hőhasznosítási célú energiaellátásával valósul meg;

Távhőszolgáltató:
az a gazdálkodó szervezet, amely meghatározott településen, vagy a település meghatározott részén a távhő üzletszerű szolgáltatására engedélyt kapott;

Távhőtermelő:
az a gazdálkodó szervezet, amely távhő termelésre engedélyt kapott;

Távhővezeték - hálózat:
az a csővezetékrendszer –a hozzá tartozóműtárgyakkal, hálózati szerelvényekkel, kapcsolódó automatikákkal, műszerekkel, elektromos berendezésekkel együtt –amely a távhőnek (hőhordozó közegnek) a távhőtermelő létesítménytől a csatlakozási pontig történő szállítására szolgál.Távhővezeték-hálózat részei: -gerincvezeték, -elosztóvezeték, -bekötővezeték, -valamint a szolgáltatói hőközpontból kiinduló, és az átalakított hővel ellátott épület, vagy építmény hőfogadó állomása főelzáró szerelvényéig, ennek hiányában a fogyasztási helyet magában foglaló ingatlan telekhatáráig terjedő vezeték;

Termelői hőközpont:
a távhő termelőjénél távhőellátás céljából a hőhordozó közeg kiadására, továbbítására, elosztására, mennyiségének szabályozására, esetenként mérésére szolgáló technológiai berendezés;

Termosztatikus radiátorszelep:
olyan szabályozó szelep, amely a beállított értéken tartja a helyiség hőmérsékletét a radiátorba jutó fűtővíz mennyiségének automatikus szabályozásával

 

 

Lakossági hibabejelentés

06 (52) 219 - 419

hibabejelentes@hbholding.hu